Regulamin

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW LEGIA MTB MARATON 2016

1. Cel LEGIA MTB MARATONU

Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach górskich,

Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych na Mazowszu,

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,

Wyłonienie najlepszych zawodników startujących w cyklu zawodów Legia MTB Maraton.

2. Organizator

Klub Kolarski legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29

Strona internetowa: www.legia–mtbmaraton.pl;

e–mail: legia.cycling@interia.pl

Numer telefonu alarmowego: 501 550 347

Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

3. Kalendarz imprez w roku 2016

[table “21” not found /]

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem LEGIA MTB MARATON będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 1. – dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
  – uiści opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 2. Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed startem w pierwszym maratonie Legia MTB Maraton, w którym zawodnik będzie brał udział pod następującą klauzulą:
  „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i telewizji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Kolarski Legia 1928 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

  Uwaga: Kartę zgłoszeniową do cyklu wypełnia się tylko jeden raz w sezonie. Karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział.
  Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach Legia MTB Maraton jest rejestracja, dokonanie opłaty startowej oraz start w danej edycji.

  Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej.

 3. Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają:
  • osoby, które ukończyły 18 lat,
  • osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.
  • Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup kolarskich, klubów, związków sportowych, których członkowie startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i odpowiedzialności zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną odpowiedzialność za zawodników.
  • prawo startu w zawodach mają zarówno osoby posiadające licencje zawodnika wydane przez PZKOL i Okręgowe Związki Kolarskie, jak również osoby nie posiadające takich licencji.
  • jednocześnie zabrania się udziału w zawodach cyklu Legia MTB Maraton zawodnikom odbywającym karę zawieszenia nałożoną przez PZKOL i inne związki sportowe.
 4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

  Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

  Każdy uczestnik Legia MTB Maraton jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Rower powinien posiadać dzwonek, oświetlenie oraz odblaski.

  Zawodnik winien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy do organizatora 501 550 347.

5. Dystanse LEGIA MTB MARATONU

 • Mini – około 10– 15 km,
 • Mega – około 30– 50 km,
 • Giga – około 50– 70 km.

6. Opłaty startowe

a) jednorazowa opłata za numer startowy wynosi 25 zł, w przypadku zgubienia opłata za każdy kolejny numer 50 zł, numer jest ważny na cały sezon 2016.
OPŁATA ZA NUMER WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.

b) za udział w jednej edycji startowej w zawodach na dystansie Mega i Giga:

 • 40 zł – koszt ulgowy pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),
 • 50 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach (mniej niż 10 dni),
 • 60 zł – w dniu startu, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów,

c) za udział w jednej edycji startowej w zawodach na dystansie Mini :

 • 30 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,
 • 20 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

d) pakiety imienne za udział w kilku edycjach startowych na dystansie Mega i Giga (pakiety można zakupić wyłącznie do 23 kwietnia!).

 • 630 zł – pakiet startowy „21” obejmujący uczestnictwo we wszystkich naszych 21 tegorocznych edycjach,
 • 450 zł – pakiet startowy „15” obejmujący uczestnictwo w 15 edycjach,
 • 300 zł – pakiet startowy „10” obejmujący uczestnictwo w 10 edycjach.

e) Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów ze stacjonarnych placówek bankowych, za pośrednictwem bankowości internetowej, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów lub w punktach wyznaczonych przez Organizatora. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: „Legia MTB Maraton – Laski’’. Przelewy należy dokonywać na minimum 4 dni przed terminem zawodów.

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko zawodnika oraz opis płatności: np. „Pakiet 15”, „Maraton –Mega (Giga) Kampinos’’, „Mini W-wa Wesoła”.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty.

f) Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty.

Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze zawodów i potwierdzenie uczestnictwa – nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.

7. Pomiar czasu

W tegorocznej edycji Legia MTB Maraton będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu zawodnika – CHRONOTRACK, który zidentyfikuje zawodnika przejeżdżającego przez linię mety poprzez numer startowy z czipem umieszczony z przodu roweru na kierownicy i jednocześnie określi czas przejazdu. Na zawodach Legia MTB Maraton będzie obowiązywał jeden numer startowy, wydany na cały cykl, umieszczony z przodu, o różnym kolorze nalepki w zależności od dystansu jaki będzie pokonywał zawodnik.

8. Program zawodów

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu:

W dniu maratonu:

 • godz. 9.00 – 11:30 zapisy w Biurze Zawodów,
 • godz. 11.45 – ustawianie zawodników na starcie do maratonu,
 • godz. 12.00 – start dyst. GIGA,
 • godz. 12.05 – start dyst. MEGA
 • godz. 12.07 – start dyst. MINI
 • godz. 14.00 – 16.00 – dekoracje zwycięzców.

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

Każdorazowo przed edycją każdego wyścigu na stronie www.legia-mtbmaraton.pl, będą umieszczane szczegółowe komunikaty z ewentualnymi zmianami dotyczącymi czasu startu oraz mapki maratonu i dojazdu na start.

9. Przebieg maratonu

 • Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Legia MTB Maraton i według załączonych map. Na trasie maratonu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie ich będzie karane dyskwalifikacją.
 • Pobrany w Biurze Zawodów numer startowy z czipem i z odpowiednim dla dystansu kolorem nalepki zobowiązuje zawodnika do przejechania wcześniej zadeklarowanego dystansu. Nie ma możliwości, aby przed samym startem i w czasie wyścigu zmienić dystans.
  Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Pobrany numer startowy z czipem obowiązuje na wszystkich edycjach Legia MTB Maraton.
 • Trasa maratonu będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi, szarfami zawieszonymi na drzewach i krzakach, a w niektórych miejscach wygrodzona taśmami.
 • Trasa będzie zabezpieczona przez organizatora, sędziów i ratowników medycznych.
 • Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe.
 • Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników współpracujących przy organizowaniu maratonu. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 • Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy maratonu, co może spowodować ryzyko zabłądzenia lub utraty zdrowia. Organizator będzie pociągał do odpowiedzialności cywilnej osoby celowo niszczące oznakowanie trasy.

10. Zasady fair-play

 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić pierwszeństwa szybszemu na trasie.
 • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy skrzyżowania.
 • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem z roweru podczas stromych zjazdów lub niebezpiecznych odcinków.
 • Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy.
 • Podczas finiszu zawodnik musi trzymywać się swojego toru jazdy.
 • Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu.

11. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie www.legia–mtbmaraton.pl,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • cenne nagrody, puchary dla zwycięzców, oraz nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (m.in. woda, napoje izotoniczne, owoce, batony energetyczne, itp.),
 • bufet regeneracyjny na mecie,
 • możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu,
 • bezpłatny serwis techniczny.

12. Kategorie wiekowe

Kobiety – dystans MEGA OPEN

Kategoria Elita – KM1 – do 35 lat (1981 i młodsze)

Kategoria Masters – KM2 – od 36 lat (1980 i starsze)

Kobiety – dystans GIGA OPEN

Kategoria Elita – KG1–  do 35 lat (1981 i młodsze)

Kategoria Masters – KG2 – od 36 lat (1980 i starsze)

Dystans MINI Kobiety

Kategoria MK – zawodniczki od 17 lat (1999 i starsze)

Kategoria LK1 – od 7 do 10 lat (2006 – 2009)

Kategoria LK2 – od 11 do 13 lat (2003 -2005)

Kategoria LK3 – od 14 do 16 lat (2000 – 2002)

Mężczyźni – dystans MEGA OPEN

Kategoria Orlik – MM1 – do 22 lat (1994 i młodsi)

Kategoria Elita – MM2 – od 23 do 35 lat (1981 – 1993)

Kategoria Masters – MM3 – od 36 do 45 lat (1980 – 1971)

Kategoria Masters – MM4 – od 46 do 55 lat (1961 -1970)

Kategoria Masters – MM5 – od 56 lat (1960 i starsi)

Mężczyźni – dystans GIGA  OPEN

Kategoria Orlik – MM1 – do 22 lat (1994 i młodsi)

Kategoria Elita – MM2 – od 23 do 35 lat (1981 – 1993)

Kategoria Masters – MM3 – od 36 do 45 lat (1980 – 1971)

Kategoria Masters – MM4 – od 46 do 55 lat (1961 -1970)

Kategoria Masters – MM5 – od 56 lat (1960 i starsi)

 

Dystans MINI Mężczyźni

Kategoria MM – zawodnicy od 17 lat (1999 i starsi)

Kategoria LM1 – od 7 do 10 lat (2006 – 2009)

Kategoria LM2 – od 11 do 13 lat (2003 -2005)

Kategoria LM3 – od 14 do 16 lat (2000 – 2002)

Na dystansie MINI klasyfikacja OPEN  do nagród nie będzie prowadzona.

Dla dzieci w wieku 4– 6 lat w rejonie mety i startu zawody oraz zabawy rowerowe na każdej edycji. Warunki uczestnictwa jak dla kategorii poniżej 18 lat, bez opłaty startowej. Start do wyścigu dzieci – godz. 11.45:

 • nagrody: trofea sportowe , symboliczne nagrody rzeczowe,
 • dystanse 0,5 – 1 km,
 • dopuszczamy rowery trójkołowe.

W kategoriach wiekowych nie uwzględnia się licencjonowanych zawodników z zawodowych grup kolarskich.

13. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja cyklu Legia MTB Maraton będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Dodatkowo na dystansach Mega i Giga będzie prowadzona klasyfikacja Open z podziałem na płeć.
 • Zawodnik w każdej edycji może przed startem zmienić dystans, zobowiązany jest poinformować o tym Biuro Zawodów, które zmieni mu nalepkę umieszczoną na numerze startowym.
 • Pozostałe kwestie sporne nieopisane w Regulaminie, a dotyczące klasyfikacji końcowej rozstrzyga Organizator.
 • Na dystansie Mini dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat będzie sklasyfikowana w klasyfikacji w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych.
 • Zwycięzcami we wszystkich w/w kategoriach z podziałem na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 • Klasyfikacja Generalna będzie liczona według następujących zasad:
 1. jest klasyfikacją punktową,
 2. prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach; uczestnicy nie mają obowiązku startowania na jednym określonym dystansie,
 • punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
  pkt. = (czas zwycięzcy open dystansu w sekundach / czas uczestnika, tego dystansu dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu.
 • Wielkość mnożnika dystansu:
  • Giga = 500
  • Mega = 300
  • Mini = 100
 • Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczone punkty z najlepszych 10 ukończonych edycji, oddzielnie na każdym dystansie.

14. Klasyfikacja drużynowa MINI, MEGA, GIGA

 • Zespołem zgłoszonym do klasyfikacji drużynowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentującym klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji drużynowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, w których startuje min. 3 zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn, oddzielnie na dystansach MINI, MEGA i GIGA. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie trzech zawodników wg zdobytych punktów.

15. Inne klasyfikacje

Na mocy ustaleń z organizatorem istnieje możliwość zorganizowania podczas każdej edycji Legia MTB Maraton klasyfikacji dla firmy, urzędu, szkoły, organizacji lub grupy zawodowej. Warunkiem zorganizowania osobnej klasyfikacji jest start minimum 10 zawodników oraz podpisanie stosownej umowy z organizatorem na minimum 30 dni przed terminem zawodów. W ,,Klasyfikacjach innych’’ obowiązują wszystkie zasady klasyfikowania zawodników oraz zasady bezpieczeństwa Legia MTB Maraton.

16. Sektory startowe

 • Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i uzyskane wyniki na poszczególnych edycjach wprowadzony zostaje sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w kategorii OPEN MEGA i 8 OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe i po 3 zawodniczki w dystansach OPEN MEGA I OPEN GIGA. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie edycji maratonu. Na miejsce nieobecnych nie będą wyznaczani zawodnicy z następnych miejsc.
 • Nie dotyczy to pierwszej edycji gdzie wszyscy startują razem.
 • Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą ilość punktów zdobytych przez zawodnika w startach.
 • Zawodnicy z tego sektora startują jako pierwsi ze stawki wszystkich zawodników.
 • O odstępach czasowych między startami sektora startowego i poszczególnych dystansów zadecyduje ilość startujących zawodników. Decyzja pozostanie w gestii Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem

17. Ruch drogowy

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

18. Nagrody

Klasyfikacje końcowe

Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji  OPEN otrzymają zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej  10 edycji cyklu Legia MTB Maraton na każdym dystansie.

Nagrody pieniężne za miejsca 1– 3 kategoriach OPEN na dystansie Mega i Giga:

MEGA-KOBIETY MEGA-MĘŻCZYŹNI
1 500 1 600
2 300 2 500
3 100 3 300
4 250
5 150
6 100
GIGA-KOBIETY GIGA-MĘŻCZYŹNI
1 600 1 700
2 400 2 600
3 200 3 400
4 300
5 200
6 100

Warunkiem utrzymania w/w wysokości nagród jest sklasyfikowanie minimum 10 zawodniczek i 20 zawodników na dystansach. Nagrody będą obniżone 50%, jeżeli te warunki nie zostaną spełnione.

W klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach na każdym dystansie : za miejsca 1– 3 Organizator funduje trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji końcowej na dystansie MINI nie ma klasyfikacji open.

W klasyfikacji drużynowej puchary za miejsca 1-3 na każdym dystansie.

Na poszczególnych edycjach:

 • na dystansach MEGA i GIGA w kategorii OPEN – za miejsca 1 – 3 trofea sportowe (puchar lub medal lub dyplom), nagrody rzeczowe,
 • w kategoriach wiekowych (na wszystkich dystansach) za m-ca 1 – 3 – trofea sportowe.

Po zakończeniu każdego maratonu, po ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzona tombola z dodatkowymi nagrodami.

19. Kary

W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

20. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

21. Protesty

Protesty dotyczące zajętego miejsca na mecie można składać najpóźniej 30 min po ogłoszeniu wyników na tablicy. Protesty dotyczące innych spraw należy składać na piśmie na ręce Sędziego Głównego wraz z kaucją w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego, który działa w porozumieniu z Organizatorem.

Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojego miejsca w wynikach i w przypadku stwierdzenia wątpliwości zgłoszenia tego faktu sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

Uwagi do wyników można też zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej do trzech dni po zakończeniu maratonu, którego dotyczy.

22. Informacje dodatkowe

 • Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na kierownicy.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwia włączenie się do ruchu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 • Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
 • Nieznajomość regulaminu Legia MTB Maraton i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

Organizator  Legia MTB Maraton