REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WARSZAWA – WESOŁA

zakochajsiewwesolejcropped-favicon.png

OGÓLNOPOLSKI  WYŚCIG PRZEŁAJOWY O PUCHAR BURMISTRZA

DZIELNICY   WARSZAWA – WESOŁA

MISTRZOSTWA GIMNAZJALISTÓW

13 listopada 2016 r

 

 1. Cel imprezy:
 • Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród mieszkańców Warszawy i Mazowsza,  a szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
 • Promocja Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
 1. Termin i miejsce:
 • Zawody zostaną rozegrane w dniu 13 listopada 2016  roku w Warszawie, na terenie dzielnicy Warszawa – Wesoła.
 • Centrum zawodów OSP Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 31, 05-075  Warszawa.
 • Parking  dla samochodów obok Urzędu Dzielnicy.  
 1. Organizator:

Klub Kolarski „Legia 1928”, 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29.

Zawody są współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 1. Uczestnictwo:

W wyścigu mogą startować  wszyscy chętni posiadający dowolny rower, obowiązkowo sztywny kask, według kategorii wiekowej  i płci: 13-16 lat,  17- 29 lat , 30 – 49 lat , 50 i więcej.

Dla kategorii 13 – 16 lat (gimnazjaliści)  będą to Mistrzostwa Dzielnicy Warszawa-Wesoła

 1. Sposób przeprowadzenia wyścigów:
 • Zawodnicy będą  jeździć na czas na rundzie 1500-1700  m, a o miejscu zadecyduje kolejność na mecie .   Ostatnie okrążenie   będzie sygnalizowane dzwonkiem.  Ostateczna długość rundy będzie podana w dniu zawodów.
 • Zawodnicy zdublowani nie będą usuwani z trasy i zostaną sklasyfikowani .
 • Czas jazdy dla kategorii:
  • 30 min – 13 – 16 lat i 50 i więcej (wystartują razem, oddzielna klasyfikacja)
  • 40 min – 30 – 49 lat
  • 50 min – 17 –  29 lat  .
 1. Nagrody:

W każdej kategorii klasyfikacja OPEN z podziałem na kobiety i  mężczyzn.

Za miejsca 1-3 puchary  i nagrody rzeczowe .  Odbiór nagród wyłącznie w dniu zawodów.

W Mistrzostwach Gimnazjów za m-ca 1-3 medale, w podziale na dziewczęta/chłopcy.

 1. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator.

Opłaty startowe:

 • Zawodnicy z licencją PZKOL/OZKol:  opłata wg stawek PZKOL.
 • Zawodnicy bez licencji: 30 zł mężczyźni, 20 zł kobiety
 • Gimnazjaliści z Dzielnicy Wesoła – bezpłatnie.
 1. Zgłoszenia:
 •    –    Biuro  zawodów czynne od godz.  10.00
 •    –    Akredytacja uczestników  do  godz. 12.15.
 1. Warunki uczestnictwa:

a) – dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

     – uiści opłatę startową.

b) Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszenia. Uczestnicy Legia MTB Maraton 2016 nie wypełniają kart zgłoszenia.

Uwaga: Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej (druk zgłoszenia jak przy Legia MTB Maraton).

c) Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu posiadają:

 • osoby, które ukończyły 18 lat,
 • osoby w przedziale wiekowym 16– 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu,
 • osoby poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu oraz ich stałą obecnością na terenie zawodów w czasie ich trwania. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.
 • prawo startu w zawodach mają zarówno osoby posiadające licencje zawodnika wydane przez PZKOL i Okręgowe Związki Kolarskie, jak również osoby nie posiadające takich licencji.
 • jednocześnie zabrania się udziału w zawodach zawodnikom odbywającym karę zawieszenia nałożoną przez PZKOL i inne związki sportowe.

d) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

 1. Pomiar czasu:

Na zawodach będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu zawodnika – Mini-Track + chip B-Tag, który zidentyfikuje zawodnika przejeżdżającego przez linię mety poprzez numer startowy umieszczony z przodu roweru na kierownicy i jednocześnie określi czas przejazdu. Na zawodach będzie obowiązywał jeden numer startowy, wydany na cały cykl zimowy, odpłatny 25 zł,  umieszczony z przodu, o różnym kolorze nalepki w zależności od dystansu jaki będzie pokonywał zawodnik. Zawodnicy startujący w letnich Legia MTB Maraton 2016 mogą korzystać z posiadanych już numerów.

 1. Program  zawodów :
 • 12.30  –  start  kat.  13 – 16 lat i 50 i więcej
 • 13.00  –  start  kat.   30-49 lat
 • 13.45  – start  kat.    17- 29 lat
 • 14.45  – ceremonia  nagradzania
 1. Postanowienie końcowe:
 • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych
 • każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
 • wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas  trwania zawodów.
 • noclegi i wyżywienie we własnym zakresie załatwiają kluby.
 • w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator   w porozumieniu z  Sędzią Głównym zawodów.
 1. Szpital:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, tel 22 473-53-30.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest Dyrektor Wyścigu Marcin Wasiołek.  Tel.  501-550-347.

 

O r g a n i z a t o r

Klub Kolarski „Legia 1928”

Regulamin zatwierdzono w MWZKol. dn. 12.09.2016